Báo cáo kết quả chuyến thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Canada của Đoàn Đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Bối cảnh của chuyến thăm. Khái quát tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại Hoa Kỳ và Canada. Kết quả thu nhận được về quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ, Canada trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và giải quyết hậu quả chiến tranh, về pháp luật phòng, ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 26-8
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21096
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!