Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát tại Cộng hòa Liên bang Đức

Nội dung kết quả nghiên cứu. Về quản lý tài chính ngân sách: những quy định mang tính pháp lý về công tác lập dự toán ngân sách, một số nội dung về quy trình quản lý ngân sách của Cộng hòa Liên bang Đức. Sự hỗ trợ, tư vấn của kiểm toán nhà nước đối với v...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 10-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21169
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương