Báo cáo kết quả Đoàn nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội tại Trung Quốc

Bối cảnh của chuyến thăm. Khái quát hệ thống an sinh xã hội của Trung Quốc. Bảo hiểm hưu trí, về chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế; Chương trình trợ cấp sinh hoạt phí tối thiểu; Chính sách giảm nghèo; Chính sách an sinh xã hội đối với lao động di cư. Nh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 19-5
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21397
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!