Báo cáo kết quả nghiên cứu chính sách, pháp luật về xã hội tại Hàn Quốc

Bối cảnh của chuyến thăm. Nội dung về pháp luật lao động của Hà Quốc, một số vấn đề cụ thể về quan hệ lao động. Về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Tình hình lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Vấn đề cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc. Nhận xét và...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban về các vấn đề xã hội
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-7
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21398
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!