Tổ chức và hoạt động của Chính phủ một số nước trên thế giới

Chuyên đề trình bày mô hình, tổ chức và hoạt động của Chính phủ các nước Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Trung Quốc. Chuyên đề cũng nêu một số xu hướng cải cách hiện nay trên thế giới và ví dụ về một đề xuất cơ cấu một chính quyền địa phương có thể áp dụng đối với c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thư viện Quốc hội
Định dạng: 9-2014
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 9-20
Chủ đề:
Anh
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21430
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!