Gửi nội dung này: Báo Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị đánh Philippines