Gửi nội dung này: Hội thảo kinh nghiệm lập hiến: Tạo cơ chế giám sát quyền lực trong và ngoài bộ máy nhà nước