Gửi nội dung này: Sloc biển Đông và ngoại giao phao hạm. Bài 2: Ngoại giao pháo hạm kiểu TQ