Khai thác bôxit: Chi phí tăng cao, công nghệ lạc hậu

Lưu vào:
Đồng tác giả: Tuổi trẻ tpHCM, 10/05/2013
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22902
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!