Gửi nội dung này: Thận trọng khi thu hút vốn đầu tư làm thủy điện nhỏ