Gửi nội dung này: Không nước nào được áp dụng luật riêng về biển Đông