Phát biểu của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó CTQH

Lưu vào:
Tác giả chính: Tòng Thị Phóng
Định dạng: 2013- 6-05
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 05-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23393
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!