Đánh giá giới tại Việt Nam

Báo cáo này đưa ra một loạt khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam tiếp tục hướng tới bình đẳng giới. Các khuyến nghị tập trung vào các lĩnh vực có tính chất xuyên suốt, cũng như nhắm vào các lĩnh vực được nhấn mạnh trong báo cáo. Báo cáo này cũng đưa ra các khuyến nghị giúp thực hiện các chiến lược quốc gi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Main Authors: Naila Kabeer, Daniel Mont
Định dạng: 2011
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 2011
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23666
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!