Việt Nam và Ngân hàng Thế giới: Quan hệ hợp tác trong xây dựng cơ sở hạ tầng

Báo cáo này được thực hiện để ghi nhận sự đóng góp to lớn của hạ tầng cơ sở vào thành tựu của Việt nam trong vài thập kỷ của quan hệ hợp tác của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

Lưu vào:
Main Authors: Alan Coulthart, Dương Đức Ưng
Định dạng: 10-2011
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 10-2
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23676
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!