Đánh giá khung tài trợ cho cơ sở hạ tầng địa phương ở Việt Nam

Ấn phẩm này là báo cáo cuối cùng của một chương trình cố vấn kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới (Đánh giá về Khung Tài chính Cơ sở Hạ tầng Chính quyền Địa phương) được thực hiện trong giai đoạn 2012-2013 cho Chính phủ Việt Nam. Chương trình này được sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Phát triển Quốc Tế Úc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngân hàng Thế giới (World Bank)
Định dạng: 9-2013
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 9-20
Chủ đề:
Vay
GDP
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23680
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!