Trích dẫn APA

VIII, B. C. h. T. ư. Đ. k. (2001). Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng).

Chicago Style Citation

VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa. Phát Huy Sức Mạnh Toàn Dân Tộc, Tiếp Tục đổi Mới, đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá, Hiện đại Hoá, Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa (Báo Cáo Chính Trị Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá VIII Tại Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ IX Của Đảng). 2001.

Trích dẫn MLA

VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa. Phát Huy Sức Mạnh Toàn Dân Tộc, Tiếp Tục đổi Mới, đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá, Hiện đại Hoá, Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa (Báo Cáo Chính Trị Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khoá VIII Tại Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ IX Của Đảng). 2001.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.