Những thách thức pháp lý đặt ra đối với việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan pháp lý cạnh tranh ở nước ta hiện nay

Electronic Resources

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi Nguyên Khánh
Định dạng: 2004
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam 2004
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28801
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!