Gửi nội dung này: Xu hướng dịch chuyển quyền lực trong bộ máy hành chính và vấn đề dân chủ