Bàn về nhu cầu và tính tất yếu khách quan của việc xây dựng và thực hiện chiến lược cải cách tư pháp

Cải cách tư pháp là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Đảng và Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo… Nhu cầu xây dựng và thực hiện Chiến lược cải cách tư pháo năm 2020 là rất cần thiết và cấp bạch nhằm đổi mới toàn diện, c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Quyền
Định dạng: 2005
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam 2005
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28927
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!