Góp ý dự thảo luật doanh nghiệp (thống nhất)

Về tính thống nhất của pháp luật doanh nghiệp và nhu cầu ban hành Luật Doanh nghiệp (thống nhất) -- Một số ý kiến cụ thể về Dự thảo Luật Doanh nghiệp (thống nhất): Cần thừa nhận công ty thực tế; xem lại vấn đề áp dụng pháp luật có liên quan (Điều 2 - Dự thảo); vấn đề pháp nhân và công ty hợp danh....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Như Phát
Định dạng: 2005
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam 2005
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28947
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!