Cấu trúc vốn của công ty cổ phần - các giải pháp nhằm hoàn thiện luật doanh nghiệp 1999 dưới góc độ cấu trúc vốn

Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện Luật Doanh nghiệp 1999 dưới góc độ cấu trúc vốn của công ty. Dưới góc độ pháp lý, cấu trúc vốn của công ty cổ phần bao gồm hai bộ phận: vốn điều lệ và vốn vay -- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện Luật Doanh nghiệp 1999 dưới khía cạnh cấu trúc vốn ở 6...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Thị Giang
Định dạng: 2005
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam 2005
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28948
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!