Hòa giải các tranh chấp lao động trong giai đoạn tiền tố tụng - một số vấn đề đặt ra và hướng hoàn thiện

Thực trạng pháp luật về hòa giải trong việc giải quyết tranh chấp lao động: Hòa giải được quy định là một chuyên tắc của việc giải quyết tranh chấp lao động; hòa giải được quy định là thủ tục đầu tiên, thực hiện trước khi vụ tranh chấp được đưa ra giải quyết ở các bước tiếp theo -- Một số hạn chế, b...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Bình
Định dạng: 2006
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam 2006
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29064
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!