Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong quản lý, điều hành

Đổi mới điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Chính phủ với vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy hành chính ở trung ương -- Các cơ cấu tổ chức của Chính phủ đóng vai trò then chốt trong phối hợp chính sách quản lý kinh tế vĩ mô -- Đổi mới tổ c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Phước Thọ
Định dạng: 2006
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam 2006
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29125
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!