Về kiểm soát quyền lực hành pháp trong hệ thống quyền lực nhà nước Việt Nam hiện nay

Cơ sở của việc kiểm soát quyền lực hành pháp -- Đối tượng và các phương diện của kiểm soát quyền lực hành pháp -- Hệ thống kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam -- Kiểm soát quyền lực hành pháp dưới góc độ bảo hiến -- Nhận định sơ bộ về kiểm soát quyền lực hành pháp ở nước ta....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Thư
Định dạng: 2006
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam 2006
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29204
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!