Bản chất trách nhiệm vật chất của công chức

rTrách nhiệm vật chất của công chức là một dạng trách nhiệm pháp lí được áp dụng đối với công chức thi hành công vụ vi phạm pháp luật gây thiệt hại tài sản của nhà nước hoặc của người khác. Với bản chất là đặt ra nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tài sản, pháp luật về trách nhiệm vật chất của công ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Thị Hiền
Định dạng: 2006
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam 2006
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29206
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!