Bức tranh thực tế về tình hình tái phạm, tái phạm nguy hiểm ở nước ta

Bài viết này đề cập đến tình hình tái phạm, tái phạm nguy hiểm trong thực tế ở nước ta theo các khía cạnh sau: Về mặt thời gian, việc nghiên cứu được tiến hành thwo hai thời kỳ, thời kỳ BLHS 1985, kéo dài từ năm 1986-1999 và thời kỳ BLHS 1999 được bắt đầu từ năm 2000; Về mặt cơ cấu, việc nghiên cứu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Văn Tỉnh
Định dạng: 2006
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam 2006
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29215
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!