Tổ chức Thương mại thế giới với vấn đề thương mại - môi trường và những thách thức, cơ hội đối với Việt Nam về thương mại, môi trường

Thiết chế và các quy định của WTO về thương mại và môi trường

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Hữu Nghị
Định dạng: 2007
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật 2007
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30295
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-30295
recordtype dspace
spelling ir-11742-302952017-09-06T02:30:54Z Tổ chức Thương mại thế giới với vấn đề thương mại - môi trường và những thách thức, cơ hội đối với Việt Nam về thương mại, môi trường Phạm Hữu Nghị Pháp luật Việt Nam Tổ chức thương mại thế giới Môi trường Thương mại Thiết chế và các quy định của WTO về thương mại và môi trường Việt Nam cần phải làm gì để giải quyết vấn đề thương mại và môi trường khi đã gia nhập WTO. 2007 2007 2007 0866-7446 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30295 vie Access limited to members tr. 35 - 43,.pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 2(226)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Pháp luật Việt Nam
Tổ chức thương mại thế giới
Môi trường
Thương mại
spellingShingle Pháp luật Việt Nam
Tổ chức thương mại thế giới
Môi trường
Thương mại
Phạm Hữu Nghị
Tổ chức Thương mại thế giới với vấn đề thương mại - môi trường và những thách thức, cơ hội đối với Việt Nam về thương mại, môi trường
description Thiết chế và các quy định của WTO về thương mại và môi trường
format 2007
author Phạm Hữu Nghị
author_facet Phạm Hữu Nghị
author_sort Phạm Hữu Nghị
title Tổ chức Thương mại thế giới với vấn đề thương mại - môi trường và những thách thức, cơ hội đối với Việt Nam về thương mại, môi trường
title_short Tổ chức Thương mại thế giới với vấn đề thương mại - môi trường và những thách thức, cơ hội đối với Việt Nam về thương mại, môi trường
title_full Tổ chức Thương mại thế giới với vấn đề thương mại - môi trường và những thách thức, cơ hội đối với Việt Nam về thương mại, môi trường
title_fullStr Tổ chức Thương mại thế giới với vấn đề thương mại - môi trường và những thách thức, cơ hội đối với Việt Nam về thương mại, môi trường
title_full_unstemmed Tổ chức Thương mại thế giới với vấn đề thương mại - môi trường và những thách thức, cơ hội đối với Việt Nam về thương mại, môi trường
title_sort tổ chức thương mại thế giới với vấn đề thương mại - môi trường và những thách thức, cơ hội đối với việt nam về thương mại, môi trường
publisher Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
publishDate 2007
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30295
_version_ 1647669733486493696
score 11.259108