Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất cần được hoàn thiện theo hướng nào?

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuế chuyển nhượng tài sản là cần thiết, song phải căn cứ vào thực tiễn Việt Nam, khảo sát, đánh giá, phân tích kinh nghiệm các nước trong việc xây dựng và áp dụng luật thuế chuyển nhượng tài sản. Trên cơ sở đó sẽ có những bước đi, thời điểm thích hợp để xây...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Thị Giang
Định dạng: 2007
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật 2007
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30316
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!