Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp

Quyền lực nhà nước là thống nhất. Sự phân công thực hiện quyền lực nhà nước. Sự phối hợp thực hiện quyền lực nhà nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Minh Đoan
Định dạng: 2007
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật 2007
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30337
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-30337
recordtype dspace
spelling ir-11742-303372017-09-06T02:30:54Z Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp Nguyễn Minh Đoan Pháp luật Việt Nam Quyền lực nhà nước Lập pháp Hành pháp Tư pháp Quyền lực nhà nước là thống nhất. Sự phân công thực hiện quyền lực nhà nước. Sự phối hợp thực hiện quyền lực nhà nước 2007 2007 2007 0866-7446 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30337 vie Access limited to members tr. 3 - 8,.pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 5(229)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Pháp luật Việt Nam
Quyền lực nhà nước
Lập pháp
Hành pháp
Tư pháp
spellingShingle Pháp luật Việt Nam
Quyền lực nhà nước
Lập pháp
Hành pháp
Tư pháp
Nguyễn Minh Đoan
Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
description Quyền lực nhà nước là thống nhất. Sự phân công thực hiện quyền lực nhà nước. Sự phối hợp thực hiện quyền lực nhà nước
format 2007
author Nguyễn Minh Đoan
author_facet Nguyễn Minh Đoan
author_sort Nguyễn Minh Đoan
title Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
title_short Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
title_full Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
title_fullStr Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
title_full_unstemmed Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
title_sort nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
publisher Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
publishDate 2007
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30337
_version_ 1647670752079511552
score 11.259108