Sự phân công quyền lực tư pháp trong áp dụng pháp luật hình sự

Sự phân công quyền lực tư pháp. Trình bày cơ quan điều tra và việc áp dụng pháp luật hình sự. Phân tích cơ quan công tố (Viện kiểm sát) và việc áp dụng pháp luật hình sự

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Thị Trang Vân
Định dạng: 2007
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật 2007
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30340
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sự phân công quyền lực tư pháp. Trình bày cơ quan điều tra và việc áp dụng pháp luật hình sự. Phân tích cơ quan công tố (Viện kiểm sát) và việc áp dụng pháp luật hình sự