Dự Thảo luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bảo đảm công bằng, bình đẳng, khuyến khích phát triển và tính khả thi

Dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bảo đảm công bằng, bình đẳng và khuyến khích phát triển. Dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bảo đảm tính khả thi

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Hữu Nghị
Định dạng: 2007
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật 2007
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30367
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!