Một số vấn đề lý luận về thỏa ước lao động tập thể

Bản chất của thỏa ước lao động tập thê. Đặc điểm của thỏa ước lao động tập thể. Vai trò, ý nghĩa của thỏa ước lao động tập thể

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Năng Khánh
Định dạng: 2007
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật 2007
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30403
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!