Một số xu hướng và giá trị chung về cải cách tư pháp của các nước trên thế giới gợi mở đối với Việt Nam trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 49-NA/TW của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp

Tòa án nhân dân là biểu tượng công lý của quốc gia và là nơi công chúng gửi gắm niềm tin vào tính nghiêm minh của pháp luật. Tăng cường và đảm bảo tính độc lập của tòa án và công việc xét xử của thẩm phán. Tăng cường phối hợp nhưng cần bảo đảm tính độc lập của các hoạt động điều tra truy tố. Đề cao...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Quyền
Định dạng: 2007
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật 2007
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30441
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!