Sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề kế thừa và phát triển những giá trị pháp luật truyền thống của dân tộc Việt Nam trong điều kiện đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay

Lý do 1: Xuât phát từ những bất cập trong nhận thức tư tưởng về kế thừa và phát triển những giá trị pháp luật truyền thống Việt Nam, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Lý do 2:Xuất phát từ những hạn chế trong nghiên cứu lý luận khoa học, trong điều kiện đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Động
Định dạng: 2007
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật 2007
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30443
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!