Thế chấp quyền sử dụng đất đảm bảo thực hiện hợp đồng tin dụng ngân hàng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Thứ nhất, về đối tượng của hoạt động thế chấp quyền sử dụng đất -- Thứ hai, về chủ thể -- Thứ ba, về hình thức thế chấp quyền sử dụng đất -- Thứ tư, xử lý tài sản thế chấp.

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi Thanh Hằng
Định dạng: 1998
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 1998
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30701
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!