Một số vấn đề lý luận về quan hệ lao động và sự điều chỉnh pháp luật quan hệ lao động

Quan hệ lao động nhìn dưới góc độ lịch sử -- Quan hệ lao động nhìn dưới góc độ đối tượng điều chỉnh của Luật lao động -- Quan hệ lao động-một loại quan hệ đặc biệt: Quan hệ lao động là một quan hệ vừa mang tính chất kinh tế, vừa mang tính chất xã hội; Quan hệ lao động là quan hệ vừa thống nhất vừa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Công Trứ
Định dạng: 1998
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 1998
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30715
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!