Vai trò của nhà nước trong trật tự kinh tế thị trường Việt Nam

Tổng quan một số vấn đề lý luận về vai trò của nhà nước trong mô hình trật tự kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nêu và phân tích 3 đặc điểm của nền kinh tế thị trường Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa qui định tính chất vai trò kinh tế của nhà nước. Phân tích một số vai trò của nhà nướcđối với...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Minh Thông
Định dạng: 1998
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật 1998
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30750
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!