Về những nội dung nghiên cứu cơ bản của xã hội học tập pháp luật

Tính qui định xã hội của pháp luật - Xã hội học hoạt động xây dựng pháp luật – Tácđộng xã hội của pháp luật - Xã hội học của việc thực hiện pháp luật -Xã hội hóa pháp luật của cá nhân – Hành vi pháp luật - Xã hội học về tổ chức pháp lý – Xung đột học pháp luật – Một số vấn đề khác...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ Khánh Vinh
Định dạng: 1998
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật 1998
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30751
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!