Quyền lực chính trị và vấn đề thực hiện quyền lực chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Tìm hiểu khái niệm Quyền lực. Tiến hành nghiên cứu đặc điểm cơ bản của Quyền lực chính trị. Phân tích đặc điểm nổi bật của Quyền lực Nhà nước. trình bày thực trạng quyền lực chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đề xuất một số ý kiến về nội dung cơ bản của Quyền lực chính tr...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Xuân Tế
Định dạng: 1999
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật 1999
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30842
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!