Một số vấn đề về vai trò pháp luật trong quá trình chuyển đổi kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường ở nước ta

Electronic Resources

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Ngọc Thịnh
Định dạng: 1999
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật 1999
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30865
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!