Nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: thực trạng và những vấn đề đặt ra

Electronic Resources

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Việt Hương
Định dạng: 2001
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật 2001
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31029
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!