Bàn về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật thông qua một vụ án cụ thể

Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được thể hiện thông qua ba phương diện là hiệu lực về thời gian, hiệu lực về không gian và hiệu lực về đối tượng thi hành. Trong đó, hiệu lực theo thời gian của một văn bản quy phạm pháp luật là văn bản phát sinh hiệu lực từ thời điểm nào, khi nào hoặc với điề...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao Vũ Minh
Đồng tác giả: Lê Quang Hào
Định dạng: 2014
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law) 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31067
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!