Hệ quả pháp lý do vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồng trong pháp luật các nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

Thông tin tiền hợp đồng có vai trò rất quan trọng đối với các bên trong việc tạo lập hợp đồng. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng luôn là một trong những nội dung quan trọng của pháp luật hợp đồng của các quốc gia. Cùng với việc ghi nhận nghĩa vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Trường Sơn
Định dạng: 2014
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law) 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31068
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!