Từ định hướng về án lệ tại Việt Nam: Đề xuất cách viết án lệ theo kinh nghiệm của các quốc gia thông luật

Quyết định số 74/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân tố cao ngày 31/10/2012 về việc phê duyệt đề án phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tố cao (TANDTC) đã đặt ra cho các nhà làm luật, các nhà khoa học pháp lý, thẩm phán, luật sư trước nhiệm vụ mới: tiếp tục nghiên cứu về án lệ trong các hệ thống pháp luật tr...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Thị Mai Hạnh
Định dạng: 2014
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law) 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31074
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!