Quản trị chiến lược markrting xuất khẩu của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam: Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05

Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị chiến lược Marketing xuất khẩu của các doanh nghiệp thương mại. Phân tích thực trạng quản trị chiến lược Marketing xuất khẩu của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị chiến lược Marketing xuất khẩu c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Minh Diễn
Đồng tác giả: Đinh Văn Thành
Định dạng: 2002
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Viện nghiên cứu Thương mại 2002
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32496
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!