Sự phát triển của thương mại tự do trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tự do thương mại và bảo vệ môi trường sinh thái trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Phân tích sự ảnh hưởng của quá trình phát triển thương mại tự do tới môi trường sinh thái trong thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở nước ta....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương Mạnh Tiến
Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Bích
Định dạng: 1996
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trường Đại học Thương mại 1996
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32507
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!