Trích dẫn APA

Tiến, T. M., & Bích, N. N. (1996). Sự phát triển của thương mại tự do trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái. Trường Đại học Thương mại.

Chicago Style Citation

Tiến, Trương Mạnh, and Nguyễn Ngọc Bích. Sự Phát Triển Của Thương Mại Tự Do Trong điều Kiện Kinh Tế Thị Trường ở Việt Nam Hiện Nay Với Vấn đề Bảo Vệ Môi Trường Sinh Thái. Trường Đại học Thương mại, 1996.

Trích dẫn MLA

Tiến, Trương Mạnh, and Nguyễn Ngọc Bích. Sự Phát Triển Của Thương Mại Tự Do Trong điều Kiện Kinh Tế Thị Trường ở Việt Nam Hiện Nay Với Vấn đề Bảo Vệ Môi Trường Sinh Thái. Trường Đại học Thương mại, 1996.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.