Sự phát triển của thương mại tự do trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tự do thương mại và bảo vệ môi trường sinh thái trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Phân tích sự ảnh hưởng của quá trình phát triển thương mại tự do tới môi trường sinh thái trong thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở nước ta....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương Mạnh Tiến
Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Bích
Định dạng: 1996
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Trường Đại học Thương mại 1996
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32507
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-32507
recordtype dspace
spelling ir-11742-325072017-09-06T02:30:53Z Sự phát triển của thương mại tự do trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái : Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05 Trương Mạnh Tiến Nguyễn Ngọc Bích Phạm Khôi Nguyên Kinh tế Thương mại tự do Kinh tế thị trường Bảo vệ môi trường Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tự do thương mại và bảo vệ môi trường sinh thái trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Phân tích sự ảnh hưởng của quá trình phát triển thương mại tự do tới môi trường sinh thái trong thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở nước ta. Đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường sinh thái trong điều kiện phát triển thương mại tự do ở nước ta hiện nay Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo 1996 1996 1996 LA. 011 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32507 vie Access limited to members 166 tr.,pdf application/pdf Thư Viện Quốc hội Trường Đại học Thương mại
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Kinh tế
Thương mại tự do
Kinh tế thị trường
Bảo vệ môi trường
spellingShingle Kinh tế
Thương mại tự do
Kinh tế thị trường
Bảo vệ môi trường
Trương Mạnh Tiến
Sự phát triển của thương mại tự do trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái
description Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tự do thương mại và bảo vệ môi trường sinh thái trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Phân tích sự ảnh hưởng của quá trình phát triển thương mại tự do tới môi trường sinh thái trong thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở nước ta. Đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường sinh thái trong điều kiện phát triển thương mại tự do ở nước ta hiện nay
author2 Nguyễn Ngọc Bích
author_facet Nguyễn Ngọc Bích
Trương Mạnh Tiến
format 1996
author Trương Mạnh Tiến
author_sort Trương Mạnh Tiến
title Sự phát triển của thương mại tự do trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái
title_short Sự phát triển của thương mại tự do trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái
title_full Sự phát triển của thương mại tự do trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái
title_fullStr Sự phát triển của thương mại tự do trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái
title_full_unstemmed Sự phát triển của thương mại tự do trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái
title_sort sự phát triển của thương mại tự do trong điều kiện kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái
publisher Trường Đại học Thương mại
publishDate 1996
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32507
_version_ 1647670637132513280
score 11.259108