Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: "Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ giúp việc trong các cơ quan dân cử"

Nội dung báo cáo gồm: Trình bày cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của bộ máy giúp việc các cơ quan dân chủ -- Thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, công chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức giúp việc trong cơ quan dân chủ những năm qua -- Phương hướng và giải pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Xuân Đức
Đồng tác giả: Phan Trung Lý
Định dạng: 1999
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng 1999
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32870
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!