Báo cáo tổng hợp đề tài đổi mới ngân sách Nhà nước đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế (Theo Quyết định số 261/QĐ-VPQH ngày 27/02/2013 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)

Nội dung báo cáo gồm: Làm rõ khái niệm tái cơ cấu nền kinh tế thị trường gắn với yêu cầu phát triển kinh tế bền vững -- Cụ thể hóa sự tác động đa dạng, đa chiều của ngân sách nhà nước tới nền kinh tế và tái cơ cấu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam -- Phân tích, đánh giá,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh Huy Quách
Đồng tác giả: Trần Thanh Dũng
Định dạng: 2013
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : Văn phòng Quốc hội 2013
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32877
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-32877
recordtype dspace
spelling ir-11742-328772017-09-06T02:30:50Z Báo cáo tổng hợp đề tài đổi mới ngân sách Nhà nước đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế (Theo Quyết định số 261/QĐ-VPQH ngày 27/02/2013 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) Trịnh Huy Quách Trần Thanh Dũng Ngân sách nhà nước Tái cơ cấu nền kinh tế Kinh tế thị trường Nền kinh tế Nội dung báo cáo gồm: Làm rõ khái niệm tái cơ cấu nền kinh tế thị trường gắn với yêu cầu phát triển kinh tế bền vững -- Cụ thể hóa sự tác động đa dạng, đa chiều của ngân sách nhà nước tới nền kinh tế và tái cơ cấu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam -- Phân tích, đánh giá, đúc rút bài học kinh nghiệm về nền kinh tế và ngân sách Nhà nước Việt Nam dưới góc độ tái cơ cấu nền kinh tế -- Đề xuất hệ thống quan điểm, định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện đổi mới ngân sách Nhà nước Việt Nam theo yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế. 2013 2013 2013 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32877 vie Access limited to members 265 tr., pdf application/pdf application/pdf Thư viện Quốc hội Văn phòng Quốc hội
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Ngân sách nhà nước
Tái cơ cấu nền kinh tế
Kinh tế thị trường
Nền kinh tế
spellingShingle Ngân sách nhà nước
Tái cơ cấu nền kinh tế
Kinh tế thị trường
Nền kinh tế
Trịnh Huy Quách
Báo cáo tổng hợp đề tài đổi mới ngân sách Nhà nước đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế (Theo Quyết định số 261/QĐ-VPQH ngày 27/02/2013 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)
description Nội dung báo cáo gồm: Làm rõ khái niệm tái cơ cấu nền kinh tế thị trường gắn với yêu cầu phát triển kinh tế bền vững -- Cụ thể hóa sự tác động đa dạng, đa chiều của ngân sách nhà nước tới nền kinh tế và tái cơ cấu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam -- Phân tích, đánh giá, đúc rút bài học kinh nghiệm về nền kinh tế và ngân sách Nhà nước Việt Nam dưới góc độ tái cơ cấu nền kinh tế -- Đề xuất hệ thống quan điểm, định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện đổi mới ngân sách Nhà nước Việt Nam theo yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế.
author2 Trần Thanh Dũng
author_facet Trần Thanh Dũng
Trịnh Huy Quách
format 2013
author Trịnh Huy Quách
author_sort Trịnh Huy Quách
title Báo cáo tổng hợp đề tài đổi mới ngân sách Nhà nước đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế (Theo Quyết định số 261/QĐ-VPQH ngày 27/02/2013 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)
title_short Báo cáo tổng hợp đề tài đổi mới ngân sách Nhà nước đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế (Theo Quyết định số 261/QĐ-VPQH ngày 27/02/2013 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)
title_full Báo cáo tổng hợp đề tài đổi mới ngân sách Nhà nước đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế (Theo Quyết định số 261/QĐ-VPQH ngày 27/02/2013 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)
title_fullStr Báo cáo tổng hợp đề tài đổi mới ngân sách Nhà nước đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế (Theo Quyết định số 261/QĐ-VPQH ngày 27/02/2013 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)
title_full_unstemmed Báo cáo tổng hợp đề tài đổi mới ngân sách Nhà nước đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế (Theo Quyết định số 261/QĐ-VPQH ngày 27/02/2013 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)
title_sort báo cáo tổng hợp đề tài đổi mới ngân sách nhà nước đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế (theo quyết định số 261/qđ-vpqh ngày 27/02/2013 của chủ nhiệm văn phòng quốc hội)
publisher Văn phòng Quốc hội
publishDate 2013
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32877
_version_ 1647670505533079552
score 11.1374855